Szkolenie dla właścicieli: 5 Kroków Doskonałego Rozwoju

Szkolenie dla właścicieli: 5 Kroków Doskonałego Rozwoju

Produkt dostępny na zamówienie
1 499,00 zł
Brutto

Szkolenie biznesowe dla właścicieli salonów beauty z serii Złoty Biznes Beauty! Moduł: 5 Kroków Doskonałego Rozwoju!


    • Czas trwania kursu: 1 dzień, 
    • Koszt kursu: 1499 pln (brutto)
    • Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe Ekert,
    • ul. Rudnickiego 3a lok. 5H WarszawaSerdecznie zapraszam na szkolenie z serii Złoty Biznes Beauty! Moduł: 5 Kroków Doskonałego Rozwoju!

To szkolenie jest właśnie dla Ciebie, jeżeli:

- Nie trafiasz ze swoją ofertą do szerokiego grona klientów i nie potrafisz zdobyć nowych,
- Nie wiesz, jak zareklamować swój biznes,
- Nie wiesz, jak czerpać więcej zysku ze swojego salonu,
- Utknęłaś na pewnym etapie prowadzenia działalności i nie wiesz, jak nią dalej pokierować,
- Chcesz mieć więcej czasu dla siebie, jednocześnie polepszając swoje dochody,
- Straciłaś obrany cel w prowadzeniu biznesu i nie widzisz perspektyw na rozszerzenie swojej działalności,
- Nie jesteś już wystarczająco zmotywowana do pracy i nie wstajesz do niej z uśmiechem


Dlaczego powinnaś wybrać szkolenie u mnie?

Jestem nie tylko teoretykiem, lecz także praktykiem. Kilka faktów o mnie w liczbach:
- 28 lat w branży beauty
- 25 lat na rynku polskim
- 16 lat prowadzenia salonu urody i SPA
- Pół miliona klientów w salonie
- własna linia produktów: Ekert Nails
- 3.000.000 sprzedanych produktów
- 10.500 przeszkolonych osób
- 141 współprac z gwiazdami
- 200+ artykułów w prasie
- 300+ odcinków programów rozrywkowych…

I te liczby cały czas rosną!

Podczas modułu 5 Kroków Doskonałego Rozwoju popracujemy nad koncepcją Twojego przyszłego biznesu. Dowiesz się:

- Do jakiego klienta kierujesz swoją ofertę: czy znasz dokładnie swoją grupę docelową?
- Jaka jest Twoja misja: jakie są Twoje cele?
- Jak możesz zdobyć więcej klientów?
- Jak pracować mniej i zarabiać więcej?
- Czy umiesz się dobrze zareklamować?

Szkolenie zostało oparte o mój autorski system, który pomógł już wielu osobom polepszyć swoją pozycję w branży beauty i zarabiać lepsze pieniądze. Pozwoli Ci zwiększyć swoje dochody. Trafisz do szerszego grona klientów, lepiej poznasz własną grupę docelową i zrozumiesz swoje dotychczasowe błędy. Nauczysz się lepiej planować swoje działania i realizować obrane cele biznesowe. Szkolenie wymaga jednak dużo ciężkiej pracy od Ciebie samej. Czy jesteś gotowa na rozwój swojego biznesu?

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu
„Szkolenie dla przyszłych właścicieli: 5 Kroków Doskonałego Rozwoju”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem"), określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu otwartym, w tym prawa i obowiązki Uczestników szkolenia, organizowanym przez Małgorzatę Ekert, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKERT NAILS MAŁGORZATA EKERT, ul. Władysława Broniewskiego 89B, 01 – 876 Warszawa, NIP: 1130293805, adres do korespondencji: ul. Rudnickiego 3a, lok. 5H, 01 – 858 Warszawa, adres e-mail: bok@zlotybiznesbeauty.pl.
zwaną dalej "Organizatorem szkolenia”.

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:
a) Uczestnik szkolenia - rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu,
b) Zgłoszenie - rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi szkolenia osobiście, elektronicznie lub drogą e-mail, zawierające dane kontaktowe Uczestnika szkolenia (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i telefon kontaktowy), dane do wystawienia ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora szkolenia (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności).
Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik szkolenia zapoznał się z ofertą Organizatora szkolenia i niniejszym Regulaminem oraz akceptuje je.


I. Organizator szkolenia.
Organizatorem szkolenia jest Małgorzata Ekert, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKERT NAILS MAŁGORZATA EKERT, ul. Władysława Broniewskiego 89B, 01 – 876 Warszawa, NIP: 1130293805, adres do korespondencji: ul. Rudnickiego 3a, lok. 5H, 01 – 858 Warszawa, adres e-mail: bok@zlotybiznesbeauty.pl.


II. Ogólne informacje o szkoleniu.

1. Zakresem tematyki szkolenia będzie rozwój biznesu, planowanie biznesu, rozwiązywanie problemów oraz sprzedawanie know-how.

III. Miejsce szkolenia.
Szkolenie przeprowadzone zostanie w Warszawie, w sali szkoleniowej mieszczącej się przy ul. Rudnickiego 3a lok. 5 h, względnie w innej sali szkoleniowej zapewnionej przez Organizatora szkolenia na terenie Warszawy. Miejsce szkolenia zostanie wskazane Uczestnikom szkolenia najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem szkolenia.

IV. Organizacja szkolenia.

1. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładów i 
2. wiczeń praktycznych przez specjalistów Organizatora szkolenia i Organizatora szkolenia osobiście.
3. Organizator szkolenia przekaże Uczestnikom szkolenia na własność materiały szkoleniowe służące wyłącznie do własnego użytku osobistego Uczestników szkolenia. Przekazanie Uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych nie stanowi udzielenia licencji ani przeniesienia autorskich praw majątkowych do tych materiałów.
4. Organizator szkolenia zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia ze starannością wymaganą w stosunkach tego rodzaju oraz do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego szkolenia.
5. Organizator szkolenia wystawi Uczestnikom szkolenia imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

V. Termin szkolenia.

1. Uczestnik szkolenia może wziąć udział w szkoleniu w jednym wybranym przez siebie terminie szkolenia. W Zgłoszeniu Uczestnik szkolenia zobowiązany jest wskazać jeden, wybrany przez siebie termin szkolenia. 
2. Zajęcia w ramach szkolenia rozpoczną się od rejestracji Uczestników szkolenia, od godziny 9:30 w dniu szkolenia i będą trwały od godziny 10 do godziny 17.

VI. Kontakt pomiędzy Organizatorem szkolenia a Uczestnikami szkolenia.

1. W zakresie związanym z realizacją szkolenia, za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik szkolenia i Organizator szkolenia będą kontaktowali się ze sobą za pośrednictwem wiadomości e-mail. W taki też sposób Organizator szkolenia będzie przekazywał Uczestnikom szkolenia wszelkie informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.
2. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika szkolenia błędnego adresu e-mail, względnie nieodczytanie przez Uczestnika szkolenia skierowanej do niego przez Organizatora szkolenia wiadomości e-mail, dotyczącej szkolenia, w wyniku czego Uczestnik szkolenia nie weźmie udziału w szkoleniu. 
3. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do podania w Zgłoszeniu swojego aktualnego adresu e-mail, na który będą przekazywane przez Organizatora szkolenia wszelkie informacje o szkoleniu. Adres e-mail Organizatora szkolenia to: bok@zlotybiznesbeauty.pl.
4. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem szkolenia opracowanym przez Organizatora szkolenia.

VII. Rezygnacja z udziału w szkoleniu.

1. Rezygnacji ze szkolenia Uczestnik szkolenia może dokonać w każdym momencie, z zastrzeżeniem poniższym ustępów.
2. Uczestnik szkolenia może nieodpłatnie zrezygnować ze szkolenia, najpóźniej na 14 dni (włącznie) przed rozpoczęciem szkolenia.
3. Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres Organizatora szkolenia. Ze dzień rezygnacji uznaje się datę stempla pocztowego.
4. W przypadku rezygnacji najpóźniej do 7 dnia (włącznie) przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do pokrycia kwoty 500,- zł netto + należny podatek VAT tytułem rezygnacji ze szkolenia. 
5. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni, przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do pokrycia 100 % wartości netto kosztów udziału w szkoleniu, którego dotyczy rezygnacja, powiększonych o należny podatek VAT.
6. Żadna (ani częściowa, ani pełna) nieobecność na szkoleniu, nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny szkolenia, za wyjątkiem sytuacji wskazanej pkt. VIII ust. 8 niniejszego Regulaminu.
7. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. 
8. Zamiast Uczestnika szkolenia w szkoleniu może wziąć udział inna wskazana przez Uczestnika szkolenia osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem szkolenia.

VIII. Cena za szkolenie.

1. Należność za przeprowadzenie szkolenia ustala się na kwotę w wysokości 1499 złotych brutto (słownie złotych: tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć).

2. Należność za szkolenie zostanie opłacona przez Uczestnika szkolenia gotówką lub przelewem, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia dostarczenia Zgłoszenia przez Uczestnika szkolenia.
3. Dane do wykonania przelewu: Małgorzata Ekert, EKERT NAILS MAŁGORZATA EKERT, ul. Władysława Broniewskiego 89B, 01 – 876 Warszawa, nr rachunku: 06 1090 1014 0000 0001 0250 2150

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora szkolenia lub przekazanie środków Organizatorowi szkolenia w gotówce.
5. W wypadku braku terminowej zapłaty Organizator szkolenia ma prawo odmówić rozpoczęcia lub odstąpić od kontynuacji szkolenia ze skutkiem natychmiastowym.
6. Uczestnik szkolenia, który wykupi szkolenie, będzie uprawiony do wykorzystania nieodpłatnej godziny konsultacji z Organizatorem szkolenia. Konsultacja będzie dotyczyła tematyki szkolenia.
7. Konsultacja może zostać przeprowadzona, przed lub po zakończeniu szkolenia, w terminie ustalonym przez Organizatora szkolenia i Uczestnika szkolenia. Termin konsultacji zostanie ustalony w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia Zgłoszenia przez Uczestnika szkolenia i uiszczeniu przez Uczestnika szkolenia ceny szkolenia.
8. Uczestnik szkolenia, który skorzysta z konsultacji, a nie będzie uczestniczył w wykupionym przez siebie szkoleniu, ma prawo do odliczenia kwoty 500,- zł netto + należny podatek VAT, w związku z uprzednio zapłaconą przez siebie należnością za szkolenie, o której mowa w pkt. VIII ust. 1 niniejszego Regulaminu.

IX. Zachowanie poufności.

1. Organizator szkolenia i Uczestnik szkolenia zobowiązują się do zachowania w poufności, nie ujawniania, nie wykorzystywania oraz nieprzekazywania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zostału uzyskane podczas realizacji szkolenia.
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa („Informacje Poufne”) rozumie się, zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, nr 47 poz. 211 z późn. zm.), nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
3. Nagrywanie, filmowanie szkolenia, w całości lub cho
4. by w części bez wyraźniej zgody Organizatora szkolenia jest zabronione.
5. Prezentacja oraz materiały szkoleniowe udostępnione przez Organizatora szkolenia objęte są prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

X. Postanowienia końcowe.

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów w związku z realizacją szkolenia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Organizatora szkolenia.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników szkolenia, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
4. Uczestnicy szkolenia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora szkolenia.
6. Organizator szkolenia ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora szkolenia. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania Zgłoszenia.
7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników szkolenia.

XI. Klauzula informacyjna.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Ekert prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKERT NAILS Małgorzata Ekert, z siedzibą w Warszawie ul. Władysława Broniewskiego nr 89B, 01-876 Warszawa. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz wiążących się z nią obowiązków wynikających z przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji umowy.

Produkt dodany do ulubionych

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies.

Jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).