Kurs stylizacji paznokci metodą akrylową

Szkolenie rozwojowe: Jak wzmocnić siebie i zacząć żyć?

Produkt dostępny na zamówienie
999,00 zł
Brutto
    • Czas trwania kursu: 1 dzień  najbliższe szkolenie:  godz. 10:00-18:00
    • Koszt kursu: 999 pln (brutto)
    • Miejsce szkolenia: Broniewskiego 89b Warszawa.

    W cenie kursu kawa / herbata oraz słodki poczęstunek i lunch. 

Podczas szkolenia odpowiesz sobie na wiele ważnych pytań, dotyczących Twojego życia. Zajrzysz w głąb siebie, przyjrzysz się swoim wartościom i swoim talentom, po to by na końcu przygotować konkretny plan działania. Otrzymasz także specjalne materiały szkoleniowe, dzięki którym  wiedza wyniesiona ze szkolenia będzie zawsze pod ręką. 

 

To szkolenie to nie tylko potężna dawka inspiracji i pozytywnej energii, lecz także ogromna porcja bardzo konkretnej wiedzy i doświadczenia.

Daj szansę sobie i swoim marzeniom!

 

Serdecznie zapraszam na szkolenie o tym, jak wzmocnić siebie i zacząć żyć.

 

To szkolenie jest właśnie dla Ciebie, jeżeli:

- Czujesz, że utknęłaś w miejscu oraz nie masz pomysłu, co i w jaki sposób zmienić w swoim życiu.

- Masz odwagę marzyć i potrzebujesz impulsu, żeby zacząć te marzenia realizować.

- Przeżyłaś porażkę i potrzebujesz wsparcia, aby się po tej porażce podnieść.

- Masz trudną sytuację w swoim życiu i nie wiesz, jak ją rozwiązać.

- Chcesz nauczyć się kulturalnej asertywności.

- Chcesz przenieść swój biznes na wyższy poziom rozwoju.

- Pragniesz zwiększyć zyski i czerpać jeszcze większą radość ze swojego życia.

- Potrzebujesz pomocy w realizacji swoich marzeń.

 

 

 

 

 

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu
„Szkolenie biznesowe: Jak Wzmocnić Siebie i Zacząć Żyć”

Niniejszy Regulamin (zwany dalej "Regulaminem"), określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniu otwartym, w tym prawa i obowiązki Uczestników szkolenia, organizowanym przez Małgorzatę Ekert, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKERT NAILS MAŁGORZATA EKERT, ul. Władysława Broniewskiego 89B, 01 – 876 Warszawa, NIP: 1130293805, adres do korespondencji: ul. Rudnickiego 3a, lok. 5H, 01 – 858 Warszawa, adres e-mail: bok@zlotybiznesbeauty.pl.
zwaną dalej "Organizatorem szkolenia”.

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:
a) Uczestnik szkolenia - rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu,
b) Zgłoszenie - rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi szkolenia osobiście, elektronicznie lub drogą e-mail, zawierające dane kontaktowe Uczestnika szkolenia (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i telefon kontaktowy), dane do wystawienia ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora szkolenia (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności).
Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik szkolenia zapoznał się z ofertą Organizatora szkolenia i niniejszym Regulaminem oraz akceptuje je.

 


I. Organizator szkolenia.
Organizatorem szkolenia jest Małgorzata Ekert, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKERT NAILS MAŁGORZATA EKERT, ul. Władysława Broniewskiego 89B, 01 – 876 Warszawa, NIP: 1130293805, adres do korespondencji: ul. Rudnickiego 3a, lok. 5H, 01 – 858 Warszawa, adres e-mail: bok@zlotybiznesbeauty.pl.

 


II. Ogólne informacje o szkoleniu.

1. Zakresem tematyki szkolenia będzie rozwój biznesu, planowanie biznesu, rozwiązywanie problemów oraz sprzedawanie know-how.

 

III. Miejsce szkolenia.
Szkolenie przeprowadzone zostanie w Warszawie przy ulicy Broniewskiego 89b, względnie w innej sali szkoleniowej zapewnionej przez Organizatora szkolenia na terenie Warszawy. Miejsce szkolenia zostanie wskazane Uczestnikom szkolenia najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem szkolenia.

 

IV. Organizacja szkolenia.

1. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych przez specjalistów Organizatora szkolenia i Organizatora szkolenia osobiście.
2. Organizator szkolenia przekaże Uczestnikom szkolenia na własność materiały szkoleniowe służące wyłącznie do własnego użytku osobistego Uczestników szkolenia. Przekazanie Uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych nie stanowi udzielenia licencji ani przeniesienia autorskich praw majątkowych do tych materiałów.
3. Organizator szkolenia zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia ze starannością wymaganą w stosunkach tego rodzaju oraz do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego szkolenia.
4. Organizator szkolenia wystawi Uczestnikom szkolenia imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

V. Termin szkolenia.

1. Uczestnik szkolenia może wziąć udział w szkoleniu w jednym wybranym przez siebie terminie szkolenia. W Zgłoszeniu Uczestnik szkolenia zobowiązany jest wskazać jeden, wybrany przez siebie termin szkolenia.
2. Zajęcia w ramach szkolenia rozpoczną się od rejestracji Uczestników szkolenia, od godziny 9:30 w dniu szkolenia i będą trwały od godziny 10 do godziny 17.

 

VI. Kontakt pomiędzy Organizatorem szkolenia a Uczestnikami szkolenia.

1. W zakresie związanym z realizacją szkolenia, za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik szkolenia i Organizator szkolenia będą kontaktowali się ze sobą za pośrednictwem wiadomości e-mail. W taki też sposób Organizator szkolenia będzie przekazywał Uczestnikom szkolenia wszelkie informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.
2. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika szkolenia błędnego adresu e-mail, względnie nieodczytanie przez Uczestnika szkolenia skierowanej do niego przez Organizatora szkolenia wiadomości e-mail, dotyczącej szkolenia, w wyniku czego Uczestnik szkolenia nie weźmie udziału w szkoleniu.
3. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do podania w Zgłoszeniu swojego aktualnego adresu e-mail, na który będą przekazywane przez Organizatora szkolenia wszelkie informacje o szkoleniu. Adres e-mail Organizatora szkolenia to: bok@zlotybiznesbeauty.pl.
4. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem szkolenia opracowanym przez Organizatora szkolenia.

 

VII. Rezygnacja z udziału w szkoleniu.

1. Rezygnacji ze szkolenia Uczestnik szkolenia może dokonać w każdym momencie, z zastrzeżeniem poniższym ustępów.
2. Uczestnik szkolenia może nieodpłatnie zrezygnować ze szkolenia, najpóźniej na 14 dni (włącznie) przed rozpoczęciem szkolenia.
3. Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres Organizatora szkolenia. Za dzień rezygnacji uznaje się datę stempla pocztowego lub mailowym: bok@zlotybiznesbeauty.pl
4. W przypadku rezygnacji najpóźniej do 7 dnia (włącznie) przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do pokrycia kwoty 500,- zł netto + należny podatek VAT tytułem rezygnacji ze szkolenia.
5. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni, przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do pokrycia 100 % wartości netto kosztów udziału w szkoleniu, którego dotyczy rezygnacja, powiększonych o należny podatek VAT.
6. Żadna (ani częściowa, ani pełna) nieobecność na szkoleniu, nie stanowi przesłanki do obniżenia ceny szkolenia, za wyjątkiem sytuacji wskazanej pkt. VIII ust. 8 niniejszego Regulaminu.
7. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
8. Zamiast Uczestnika szkolenia w szkoleniu może wziąć udział inna wskazana przez Uczestnika szkolenia osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

VIII. Cena za szkolenie.

1. Należność za przeprowadzenie szkolenia ustala się na kwotę w wysokości 999 złotych brutto (słownie złotych: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) .
2. Należność za szkolenie zostanie opłacona przez Uczestnika szkolenia gotówką lub przelewem, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia dostarczenia Zgłoszenia przez Uczestnika szkolenia.
3. Dane do wykonania przelewu: Małgorzata Ekert, EKERT NAILS MAŁGORZATA EKERT, ul. Władysława Broniewskiego 89B, 01 – 876 Warszawa, nr rachunku: 06 1090 1014 0000 0001 0250 2150

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Organizatora szkolenia lub przekazanie środków Organizatorowi szkolenia w gotówce.
5. W wypadku braku terminowej zapłaty Organizator szkolenia ma prawo odmówić rozpoczęcia lub odstąpić od kontynuacji szkolenia ze skutkiem natychmiastowym.
6. Uczestnik szkolenia, który wykupi szkolenie, będzie uprawiony do wykorzystania nieodpłatnej godziny konsultacji z Organizatorem szkolenia. Konsultacja będzie dotyczyła tematyki szkolenia.
7. Konsultacja może zostać przeprowadzona, przed lub po zakończeniu szkolenia, w terminie ustalonym przez Organizatora szkolenia i Uczestnika szkolenia. Termin konsultacji zostanie ustalony w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia Zgłoszenia przez Uczestnika szkolenia i uiszczeniu przez Uczestnika szkolenia ceny szkolenia.
8. Uczestnik szkolenia, który skorzysta z konsultacji, a nie będzie uczestniczył w wykupionym przez siebie szkoleniu, ma prawo do odliczenia kwoty 500,- zł netto + należny podatek VAT, w związku z uprzednio zapłaconą przez siebie należnością za szkolenie, o której mowa w pkt. VIII ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 

IX. Zachowanie poufności.

1. Organizator szkolenia i Uczestnik szkolenia zobowiązują się do zachowania w poufności, nie ujawniania, nie wykorzystywania oraz nieprzekazywania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zostału uzyskane podczas realizacji szkolenia.
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa („Informacje Poufne”) rozumie się, zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993, nr 47 poz. 211 z późn. zm.), nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
3. Nagrywanie, filmowanie szkolenia, w całości lub cho
4. by w części bez wyraźniej zgody Organizatora szkolenia jest zabronione.
5. Prezentacja oraz materiały szkoleniowe udostępnione przez Organizatora szkolenia objęte są prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

 

X. Postanowienia końcowe.

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów w związku z realizacją szkolenia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Organizatora szkolenia.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników szkolenia, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia.
4. Uczestnicy szkolenia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora szkolenia.
6. Organizator szkolenia ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora szkolenia. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania Zgłoszenia.
7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników szkolenia.

 

XI. Klauzula informacyjna.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Ekert prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKERT NAILS Małgorzata Ekert, z siedzibą w Warszawie ul. Władysława Broniewskiego nr 89B, 01-876 Warszawa. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz wiążących się z nią obowiązków wynikających z przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji umowy.

 

Produkt dodany do ulubionych

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies.

Jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).